Референци

98. Набавувач: ООУ Круме Волнароски с.Тополчани

       Назив на договор: Изведување на градежни работи

       Број и година на договор: 02-441/1 од 30.08.2013

97. Набавувач: ООУ Рампо Левката Прилеп

       Назив на договор: Изведување на градежни работи

       Број и година на договор: 02-26/1 од 23.08.2013

96. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Луминисценција на фудбалско игралиште

       Број и година на договор: 03-1837/37 од 30.08.2013

95. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изградба на јавноосветление на ул.:„Дабнички Завој“

       Број и година на договор: 03-2180/10 од 23.09.2013

94. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на градежно-занатски работи за изведба на систем на електрична инсталаци

       Број и година на договор: 03-2372/11 од 25.10.2013

93. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на услуги за монтирање и поправка на сообраќајни знаци

       Број и година на договор: 03-304/11 од 11.03.2013

92. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Вертикална сообраќајна сигнализација

       Број и година на договор: 03-304/44 од 11.03.2013

91. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Реконструкција на дел од мост кај автобуска станица Прилеп

       Број и година на договор: 03-493/17 од 26.02.2013

90. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Набавка на метеријал и услуги за поставување на лизгалиште

       Број и година на договор: 03-63/12 од 13.02.2013

89. Набавувач: ЕЛС Општина Прилеп

       Назив на договор: Изведба,изградба на споменично обележје кај кружен тек во близина на хотел Липа,изведба на електрика и луминисценција

       Број и година на договор: 03-62/27 од 13.02.2013


Web hosting by Somee.com